Condicions generals d’utilització del servei de recàrrega de vehicles elèctrics (d’ara endavant, Endolla Barcelona)
 

Dades d’identificació del gestor del servei:

Barcelona de Serveis Municipals, SA (societat unipersonal de l’Ajuntament de Barcelona), amb domicili al carrer de Calàbria, 66, 08015 Barcelona, i NIF núm. A‐08765919

Titular del servei: 

Ajuntament de Barcelona, amb domicili a la plaça de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona i NIF núm. P-0801900B

EXPOSITIU

El gestor del servei de recàrregues de vehicles elèctrics (Endolla Barcelona) és la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (societat unipersonal de l’Ajuntament de Barcelona), amb domicili a Barcelona, carrer de Calàbria, 66, 08015 Barcelona, amb NIF A-08765919.

PRIMERA. - OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular les condicions d’utilització del servei de recàrregues de vehicles elèctrics, conegut amb la marca Endolla Barcelona, a la ciutat de Barcelona.

El servei Endolla Barcelona consisteix en la utilització, per part de la persona usuària, dels punts de recàrrega que pertanyen al servei, d’acord amb les condicions d’utilització que es descriuen en aquest contracte.

SEGONA. - ÀMBIT D’UTILITZACIÓ D’ENDOLLA BARCELONA

L’àmbit d’utilització d’Endolla Barcelona es limita exclusivament a l’àrea urbana del terme municipal de Barcelona, d’acord amb el que s’estableix en les ordenances municipals.

TERCERA. - CONDICIONS EXIGIDES PER DONAR-SE D’ALTA COM A PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI ENDOLLA BARCELONA

1.  Podran donar-se d’alta com a persones usuàries del servei Endolla Barcelona les persones físiques majors d’edat i jurídiques amb personalitat jurídica pròpia, que subscriguin aquest contracte i que, a aquests efectes, es donin d’alta com a usuaris, seguint el procediment descrit en aquest contracte.

El pagament s’efectuarà a través del càrrec en una targeta bancària.

QUARTA a. - PROCEDIMENT PER DONAR-SE D’ALTA DEL SERVEI

Les persones físiques i jurídiques que, complint els requisits indicats, vulguin donar-se d’alta del servei, hauran de seguir el procediment que es detalla en aquesta clàusula.

 1. Procediment d’alta per internet

  La persona que vulgui donar-se d’alta ha d’accedir a la pàgina web de smou (https://zonausuaris.smou.cat/register), emplenar el procés d’alta a smou, indicant si necessita perfil personal o perfil empresa (professionals de flotes de vehicles elèctrics). Posteriorment, ha d’activar el servei Endolla Barcelona, indicant el tipus de modalitat de pagament, en el qual s’accepten expressament les condicions establertes en aquest contracte.

  El fet de marcar l’apartat corresponent de la pàgina web, en relació amb aquest contracte, suposa l’acceptació expressa per part de la persona usuària de les condicions que s’hi descriuen, així com una declaració de coneixement del seu contingut.

  També serà necessari registrar-hi una targeta bancària i un vehicle elèctric, indicant-ne l’agrupació: cotxe, moto, taxi o DUM (distribució urbana de mercaderies). En el cas de taxi o DUM, caldrà contactar mitjançant el formulari de contacte del web www.endolla.barcelona.

  El còmput del termini de vigència de l’alta en el servei Endolla Barcelona s’iniciarà, segons la modalitat de pagament seleccionada:

  - Modalitats de pagament a través de subscripció: el termini de vigència de la subscripció s’iniciarà des del moment de l’alta.

  - Modalitat de pagament per ús: el termini de vigència serà des de l’activació del servei Endolla Barcelona fins que l’usuari el desactivi

   
 2. Procediment d’alta mitjançant l’aplicació Smou

  La persona que vulgui donar-s’hi d’alta ha d’accedir a l’aplicació mòbil smou, de descàrrega gratuïta, i emplenar el procés d’alta a smou amb perfil personal.

  Les persones usuàries que requereixen perfil empresa (professionals de flotes de vehicles elèctrics) només poden registrar-se des del web. Posteriorment, ha d’activar el servei Endolla Barcelona, indicant-hi el tipus de modalitat de pagament, en el qual s’accepten expressament les condicions establertes en aquest contracte.

  El fet de marcar l’apartat corresponent de l’aplicació, en relació amb aquest contracte, suposa l’acceptació expressa per part de la persona usuària de les condicions que s’hi descriuen, així com una declaració de coneixement del seu contingut.

  També serà necessari registrar-hi una targeta bancària i un vehicle elèctric, indicant-ne l’agrupació: cotxe, moto, taxi o DUM (distribució urbana de mercaderies). En el cas de taxi o DUM, caldrà contactar mitjançant el formulari de contacte del web www.endolla.barcelona.

  El còmput del termini de vigència de l’alta en el servei Endolla Barcelona s’iniciarà, segons la modalitat de pagament seleccionada:

  - Modalitats de pagament a través de subscripció: el termini de vigència de la subscripció s’iniciarà des del moment de l’alta.

  - Modalitat de pagament per ús: el termini de vigència serà des de l’activació del servei Endolla fins que l’usuari el desactivi.

QUARTA b.- RENOVACIÓ DEL SERVEI

 1. Modalitats de pagament a través de subscripció

  Respecte a la renovació del servei de subscripció, quinze dies abans que acabi, la persona usuària pagadora de la subscripció rebrà un correu electrònic en què se l’informarà d’aquest fet. La persona usuària tindrà l’opció de poder fer la baixa voluntària indicant que no vol la renovació de la subscripció. En aquest cas, no es renovarà la subscripció i la persona usuària podrà continuar gaudint del servei Endolla Barcelona amb la modalitat de pagament per ús.

  En cas contrari s’entendrà que la persona usuària desitja renovar la subscripció, procés que es durà a terme de forma automàtica.
   
 2. Modalitat de pagament per ús

  La modalitat de pagament per ús no té un període fix de durada i no existeix la possibilitat de renovar el servei. El servei Endolla romandrà activat fins al moment en què la persona usuària el desactivi a través de l’aplicació mòbil Smou o de la seva zona d’usuari smou (web). 

CINQUENA. - MODALITATS DE PAGAMENT

La persona usuària podrà optar per qualsevol de les modalitats de pagament que es detallin en la pàgina web o l’aplicació. La persona usuària estarà en actiu durant el període corresponent a aquella modalitat.

 1. Modalitats de pagament a través de subscripció

  En el cas de la subscripció, la persona usuària estarà en actiu durant el període d’un any, en el qual s’iniciarà el còmput del termini de vigència de la subscripció des del moment de l’alta. 

  La persona usuària podrà fer un canvi de modalitat de subscripció seleccionant una altra modalitat de subscripció d’import superior, amb les condicions següents:

  - La subscripció serà efectiva l’endemà de la sol·licitud i fins a la data de finalització de la primera subscripció.
  - Només s’abonarà la diferència de l’import entre la primera subscripció i la segona, independentment de la data en què es faci el canvi.

  Una vegada s’acabi el termini de vigència, la subscripció es renovarà automàticament, per al període establert, segons la modalitat adoptada.

 2. Modalitat de pagament per ús

  En el cas de la modalitat de pagament per ús, la persona usuària podrà fer un canvi de modalitat de pagament en qualsevol moment.

SISENA. - BAIXA DEL SERVEI

 1. La persona usuària podrà donar-se de baixa del servei Endolla Barcelona de manera voluntària en qualsevol moment, desactivant el servei Endolla Barcelona a través de l’aplicació mòbil smou o de la seva zona d’usuari smou (web). 
   
 2. L’impagament de qualsevol dels serveis que ofereix smou donarà lloc a la baixa de tots els serveis que la componen, incloent el servei Endolla Barcelona.
   
  1. Modalitats de pagament a través de subscripció

   La persona usuària podrà donar-se de baixa del servei Endolla Barcelona en qualsevol moment, desactivant el servei a través de l’aplicació mòbil smou o de la seva zona d’usuari smou (web). Si la persona usuària no vol renovar la subscripció automàticament, haurà d’indicar-ho a través de la zona d’usuari de Smou.

   La baixa del servei no suposarà la devolució de cap import en concepte de subscripció.
    
  2. Modalitat de pagament per ús

   La persona usuària podrà donar-se de baixa del servei Endolla Barcelona en qualsevol moment, desactivant el servei a través de l’aplicació mòbil smou o de la seva zona d’usuari smou (web).

SETENA. - CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI

 1. Per poder reservar un punt o iniciar una recàrrega, la persona usuària haurà de tipificar com a “vehicle elèctric” com a mínim un vehicle. Serà obligatori tipificar el tipus de vehicle com a cotxe o moto.
   
 2. Per iniciar la recàrrega, la persona usuària haurà d’estacionar el vehicle a la plaça habilitada, obrir l’aplicació smou i seleccionar “Iniciar recàrrega”. El servei activarà un lector de codis QR i haurà d’enfocar amb la càmera del mòbil el codi QR instal·lat en el punt. Una vegada identificat, s’activarà el punt i el/la clienta/a disposarà de prou temps per endollar el vehicle. 
   
 3. En els punts ubicats al carrer, si la càmera de la persona usuària no funciona correctament o el codi està en mal estat de conservació, la persona usuària podrà iniciar la recàrrega seleccionant el punt al mapa i activant el botó d’iniciar recàrrega. Es verificarà la ubicació del/de la client/a a través del GPS; en el cas de no estar ubicat a prop del punt, no s’activarà el servei de recàrrega.
   
 4. Per utilitzar els punts ubicats a la xarxa d’aparcaments BSM caldrà accedir-hi amb el vehicle (costos derivats de l’estacionament no inclosos en el servei Endolla Barcelona).
   
 5. Existeixen quatre agrupacions de punts de recàrrega: cotxe, moto, taxi i DUM (distribució urbana de mercaderies). Un punt de recàrrega només es podrà activar o reservar si se selecciona un vehicle de la mateixa agrupació que el punt.
   
 6. Per fer una reserva, la persona usuària haurà d’escollir el punt desitjat al mapa i seleccionar l’opció “Reservar”. Només es podran reservar els punts ubicats al carrer, i quedaran exclosos d’aquesta opció els punts ubicats a la xarxa d’Aparcaments BSM. La persona usuària disposarà de 20 minuts per arribar al punt i iniciar la recàrrega. Si s’excedeix aquest temps de reserva, el punt s’alliberarà i qualsevol altra persona usuària podrà utilitzar-lo. Tampoc no es podran concatenar reserves. Una vegada esgotada o cancel·lada la reserva, el/la clienta/a tindrà que esperar un temps determinat per poder tornar a fer una nova reserva.
   
 7. La persona usuària té dret a l’ús de la plaça per a la recàrrega elèctrica durant el període estipulat en la senyalització vertical d’aqueta plaça, en el cas dels punts del carrer. En el cas dels punts situats als aparcaments BSM, el temps màxim de recàrrega és de 12 hores. En els punts situats al carrer també es podrà reservar un servei de recàrrega amb 20 minuts d’antelació.
   
 8. La persona usuària rebrà un comprovant de recàrrega al seu mòbil, en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora d’acabament, l’energia entregada i el punt de recàrrega; aquest comprovant podrà consultar-se des de l’aplicació i des de la zona d’usuaris: www.smou.cat.
   
 9. Horaris i tarifes del servei
  • Els horaris i les tarifes del servei seran els que constin publicats i estiguin vigents en la pàgina web en cada moment per a cada modalitat.
  • En tot cas, hi constarà l’import corresponent a la subscripció del servei i les tarifes d’acord amb el que s’estableix en aquest contracte.
  • El servei podrà temporalment i per causes de reestructuració, manteniment o altres, limitar els horaris o la disponibilitat de les estacions d’Endolla Barcelona.
  • La persona usuària autoritza Endolla Barcelona a efectuar el cobrament mitjançant el sistema de pagament habilitat, de les tarifes que es puguin generar per l’ús del servei, així com l’import de les mesures que puguin adoptar-se, d’acord amb els imports que es trobin vigents en la pàgina web del servei i amb les estipulacions que es preveuen en aquest contracte.

 

VUITENA. - DRETS DE LA PERSONA USUÀRIA

Es reconeixen expressament els drets de la persona usuària que es detallen a continuació, amb independència de qualsevol altre dret que els pugui correspondre, d’acord amb la normativa vigent.

 1. La persona usuària que hagi completat tot el procés de donar-se d’alta del servei Endolla Barcelona, tindrà dret a fer ús dels punts de recàrrega, en les condicions indicades en aquest contracte i en la normativa vigent. 
   
 2. La persona usuària tindrà dret al fet que els punts de recàrrega del sistema estiguin en condicions per al seu ús, d’acord amb les estipulacions d’aquest contracte.
   
 3. Sol·licitar i rebre informació del servei.
   
 4. Formular suggeriments, reclamacions i queixes, mitjançant un correu electrònic, la bústia del web, correu ordinari o de forma presencial, a l’oficina d’atenció al client o pel formulari de suport tècnic de l’aplicació.
   
 5. Rebre una resposta en relació amb els suggeriments, reclamacions i queixes plantejades en un termini màxim d’un mes.
   
 6. Ser informat, a través del web o per qualsevol altre mitjà, de les incidències del servei.
   
 7. Rebre les indemnitzacions, si escau, una vegada hagi estat acreditat per la persona usuària que l’accident s’ha produït a causa d’un mal funcionament d’Endolla Barcelona, quan no operi culpa, negligència o dol per part de l’usuari.
   
 8. A ser informat de les tarifes i de les mesures que puguin adoptar-se i, en aquest últim cas, a formular les al·legacions que consideri oportunes.
   
 9. En el cas que, per error, el servei Endolla Barcelona hagi realitzat un cobrament indegut, la persona usuària tindrà dret al fet que se li tornin aquestes quantitats, en el termini d’un mes, comptat a partir de la decisió del servei que declari la improcedència del cobrament.

 

NOVENA. - OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LA PERSONA USUÀRIA

 1. La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de les instal·lacions dels punts de recàrrega. En cas que la persona usuària no en faci un ús correcte, BSM es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri adequades contra la persona usuària davant d’aquest ús indegut de la instal·lació, tals com la reclamació del pagament del cost de reparació de la instal·lació, la reclamació dels danys i perjudicis que hagi ocasionat aquest ús indegut i la baixa definitiva i permanent de la persona usuària en el servei de recàrrega.
   
 2. Les places disponibles per a la realització de les recàrregues dels vehicles seran utilitzades únicament i exclusivament per a aquest ús i pel termini màxim establert en la senyalització vertical del punt de recàrrega.
   
 3. En cas que la utilització de la plaça superi el temps màxim establert, BSM es reserva el dret a exercir les accions necessàries a fi de garantir-ne l’ús a altres persones usuàries.
   
 4. L’ús indegut de les places pot ser motiu de sanció o retirada del vehicle per part de la Grua Municipal, amb les corresponents despeses derivades de l’esmentat servei.
   
 5. BSM no es farà responsable de cap causa aliena a BSM que suposi un impediment de la recàrrega del vehicle de la persona usuària, ja sigui per motius tècnics o per actes vandàlics o incívics.

DÈCIMA. - PROHIBICIONS EXPRESSES 

Es prohibeixen expressament a les persones usuàries d’Endolla Barcelona, a part de les conductes detallades al llarg d’aquest contracte, així com les descrites en la normativa aplicable, les que es detallen a continuació: 

 1. El desmuntatge i la manipulació parcial o total del punt de recàrrega o dels elements que el componen. 
   
 2. La utilització del punt de recàrrega per a finalitats comercials. 
   
 3. La utilització de la marca o logotip d’Endolla Barcelona sense la seva autorització. 
   
 4. La inscripció d’eslògans, dibuixos o similars sobre el punt de recàrrega, d’acord amb el que s’especifica a l’article 21.1 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, o una altra norma que pugui substituir-lo o modificar-lo. 
   
 5. Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o de similars) o bé ratllant la superfície del punt de recàrrega, d’acord amb el que s’estableix als articles 20 i 21 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, o una altra norma que pugui substituir-los o modificar-los.  

ONZENA. - RÈGIM JURÍDIC APLICABLE I ARBITRATGE

 1. Aquest contracte té caràcter privat. 
   
 2. La seva interpretació queda sotmesa a l’aplicació de la normativa civil de manera aplicable, així com expressament a l’aplicació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona i l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona.
   
 3. Les qüestions que puguin sorgir en relació amb la seva aplicació, execució o interpretació se sotmetran al procediment d’arbitratge establert per la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, la Junta Arbitral de Catalunya, la Junta Arbitral de Transport o bé el Tribunal Arbitral de Barcelona.

Descarrega't les Condicions d'Ús del servei en el següent enllaç

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona