Glossari

 1. Condicions generals reguladores de l’ús dels punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona.

 2. Condicions d’ús Smou, l’aplicació per mòbil que dona suport als punts de recàrrega de la ciutat.

1.  Condicions generals reguladores de l’ús dels punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona

Dades d’Identificació del Gestor del Servei: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (Societat Unipersonal de l’Ajuntament de Barcelona), amb domicili a Barcelona, carrer Calàbria, 66, 08015 Barcelona i CIF núm. A08765919

Expositiu

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant “B:SM”) és el gestor de la xarxa pública dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat de Barcelona.   Les presents condicions d’ús regeixen l’accés i utilització del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als diferents punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona. El servei de recàrrega de vehicles elèctrics consisteix en la utilització, per part de l’usuari, dels punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona que pertanyen al servei, d’acord amb les condicions d’utilització que es descriuen a continuació:

1.1  Condicions exigides per donar-se d’alta com a usuari del servei

Podran donar‐se d’alta com usuaris del servei de recàrrega de vehicles elèctrics:

   · Les persones físiques o jurídiques titulars d’un vehicle elèctric.

   · Les persones físiques usuàries de vehicles elèctrics titularitat d’una  altra persona física o jurídica (vehicles a nom d’una empresa, vehicles de Leasing o Rènting o vehicles a nom d’una altra persona física).

Per donar‐se d’alta com a usuari, aquest haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin incloent:

   · Formulari emplenat

   · Fitxa tècnica del vehicle 

   · Permís de circulació del vehicle amb què es vol donar d’alta

   · CIF, DNI, NIE o passaport del titular i/o de l’usuari del vehicle

L’alta del servei comporta el lliurament de la targeta del vehicle elèctric i/o alta en l’aplicació de mòbil que identificarà als usuaris del servei associant‐los al vehicle elèctric.

Aquesta targeta permet a l’usuari la possibilitat de fer recàrregues elèctriques a la xarxa de punts de recàrrega a la via pública.  

La tramitació de l’alta al sistema i la creació d’un compte d’usuari i de targeta es formalitzaran mitjançant l'acceptació, de forma explícita, de les normes generals i les condicions del servei.  

1.2  Cost del servei

La targeta del vehicle elèctric i/o l’alta en l’aplicació de mòbil permet a l’usuari fer les recàrregues elèctriques a la xarxa de punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona amb les tarifes vigents aprovades per l’Ajuntament de Barcelona.

La comunicació per part de B:SM es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu proporcionada per part de l’usuari i a partir de notificacions a través de l’aplicació mòbil en cas que es disposi l’aplicació mòbil en funcionament.

1.3  Condicions d’utilització del servei

L’usuari realitzarà la acció de la recàrrega del vehicle seguint les instruccions informades en el punt de recàrrega i en l’aplicació mòbil quan aquesta estigui disponible.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de les instal·lacions dels punts de recàrrega. En el cas  que l’usuari no en faci un ús correcte, B:SM es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri adients contra l’usuari davant aquest ús indegut de la instal·lació tals com la reclamació del pagament del cost de reparació de la instal·lació, la reclamació dels danys i perjudicis que hagi ocasionat aquest ús indegut,  i la baixa definitiva i permanent de l’usuari en el servei de recàrrega.

Les places disponibles per a la realització de les recàrregues dels vehicles seran utilitzades única i exclusivament per a aquest ús i pel termini màxim establert en la senyalització vertical del punt de recàrrega.

En cas d'utilització de la plaça excedint el temps màxim establert, B:SM es reserva el dret a exercir les accions necessàries per tal de garantir l’ús a altres usuaris.

L’ús indegut de les places pot ser motiu de sanció i retirada del vehicle per part de la Grua Municipal, amb les corresponents despeses derivades d’aquest servei.

B:SM no es farà responsable de cap causa aliena a B:SM que esdevingui un impediment de la recàrrega del vehicle de l’usuari, ja sigui per motius tècnics o per actes vandàlics/incívics.    

El servei pot requerir l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i l’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat d’aquest servei de suport mòbil pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.

1.4  Drets de l’usuari

Es reconeixen expressament els drets de l’usuari que es detallen a continuació, amb independència de qualsevol altre que els pugui correspondre, d’acord amb la normativa vigent:

   · L’usuari que hagi complert tot el procés de donar‐se d’alta, inclosa l’acceptació de les condicions generals del servei tindrà dret a fer ús dels diferents punts de recàrrega disponibles per a vehicles elèctrics que conformen la xarxa pública dels punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, una vegada estacionat el vehicle en la plaça de recàrrega, l’usuari podrà fer‐ne ús continuat de la mateixa pel termini de recàrrega establerta.  L’excés del temps d’ocupació d’aquella plaça donarà lloc a l’adopció de les mesures previstes en aquestes condicions.

   · L’usuari té dret a que els punts de recàrrega estiguin en condicions per al seu ús, d’acord amb les estipulacions d’aquestes condicions d’ús.

   · Sol·licitar i rebre informació del servei.

   · Formular suggeriments, reclamacions i queixes, mitjançant el web de l’Ajuntament https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta, o del web de B:SM  https://www.bsmsa.cat/contacte/.

   · Rebre contesta en relació als suggeriments, reclamacions i queixes plantejades, en el termini màxim de quinze dies.

   · Ser informat, a través de la web, per mitjà de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de les incidències del servei.

   · Ser informat de les tarifes i de les mesures que puguin adoptar‐se i, en aquest últim cas, a formular les al·legacions que consideri pertinents.

   · L’usuari en qualsevol moment pot donar‐se de baixa del servei de recàrrega de vehicle elèctric, mitjançant comunicació escrita al web de B:SM  https://www.bsmsa.cat/contacte/.

1.5 Obligacions específiques de l’usuari

   · Fer ús del servei i, en especial, del punt de recàrrega, amb la màxima diligència.

   · La targeta és personal i està associada a l’usuari. L’usuari és el responsable del bon ús de la mateixa.

   · L’usuari està obligat a utilitzar la targeta o qualsevol altre mitjà d’accés que en el futur establís B:SM per l’inici i finalització. La no utilització de l’element d’inici facultarà a B:SM a emprendre les mesures que consideri adients contra l’usuari per aquests fets.

   · En el cas de la detecció d’avaria i/o funcionament erroni de la instal·lació dels punts de recàrrega, l’usuari notificarà la incidència al telèfon 937 064 866 per tal que B:SM la pugui gestionar i restablir‐ne el seu correcte funcionament amb la màxima celeritat.

 · No cedir l’ús de la targeta ni la mateixa.

 · Comunicar a B:SM la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta, assumint la responsabilitat de la seva utilització fins al moment de la seva comunicació.

 · Comunicar les modificacions de dades que es puguin produir en relació al seu usuari.

 · Abonar les tarifes que, en el seu cas, siguin d’aplicació d’acord amb el que puguin preveure les condicions d’ús del servei, així com facilitar a B:SM les dades bancàries per tal de fer efectius aquests abonaments.

1.6  Modificacions de les condicions d’ús

B:SM podrà modificar les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions d’ús modificades seran d’aplicació a partir de la seva comunicació. La comunicació per part de B:SM es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu proporcionada per part de l’usuari i a partir de notificacions a través de l’aplicació mòbil en cas que es disposi l’aplicació mòbil en funcionament.

1.7  Règim jurídic aplicable

Aquestes condicions d’ús es regiran i interpretaran d’acord amb l’aplicació de la normativa civil aplicable.

Les qüestions que puguin sorgir en relació a la seva aplicació, execució o interpretació es sotmetran al procediment d’arbitratge establert per la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, Junta Arbitral de Catalunya o bé al Tribunal d’Arbitratge de Barcelona.

2.  Condicions d’ús Smou

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació mòbil anomenada SMOU (en endavant, l’”aplicació”), amb CIF A-08765919.

Seguidament es descriuen les condicions que regulen l’aplicació i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Descàrrega i instal·lació de l’aplicació
 2. Registre a l’aplicació
  a) Alta a l’aplicació
  b) Ús dels serveis de mobilitat de BSM
  c) Ús dels serveis de mobilitat de tercers
 3. Ús de l’Aplicació
 4. Preus i Tarifes
  a) Aplicació Smou
  b) Serveis de mobilitat de BSM
  c) Serveis de mobilitat de tercers
 5. Suspensió
 6. Localització
 7. Drets de propietat intel·lectual
 8. Actualització i modificació de les condicions d’ús
 9. Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

2.1 Descàrrega i instal·lació de l’aplicació

L’aplicació requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’aplicació mòbil Smou i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no n’és responsable i revesteix de plena indemnitat. Algunes de les funcionalitats de l’aplicació no podran ser utilitzades en zones sense cobertura mòbil i/o quan no estiguin activats els serveis de dades del telèfon. En tal cas, l’usuari declara conèixer i acceptar que la utilització de l’aplicació no estarà del tot completa, al no poder-se rebre els avisos enviats al terminal o connectar-se al api proporcionat pels serveis web o a altres serveis.

BSM no serà responsable, en cap cas, dels problemes ocasionats per l’eliminació o desactivació de l’accés a algun dels serveis. L’ús adequat de l’aplicació pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’aplicació mòbil.

Per descarregar i instal·lar l’aplicació Smou i per consultar els diferents serveis de mobilitat, no és necessari registrar-se a Smou.

En descarregar-se l’aplicació, la persona usuària haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat.

Els serveis de Smou es dirigeixen a qualsevol persona major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació (permisos de conduir necessari pel lloguer de vehicles, document d’identitat, etc.).

Al descarregar-se i utilitzar l’aplicació Smou, l’usuari manifesta i garanteix que té capacitat suficient per celebrar el present acord.

Smou pot recopilar certa informació de forma automàtica, que inclou, entre altres, el tipus de dispositiu que utilitza, el ID dels seus dispositius mòbils, el sistema operatiu, el tipus de navegador d’internet que utilitza i informacions sobre l’ús que fa dels Serveis. L’aplicació recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil (veure apartat 2.6 Localització).

L’usuari podrà des instal·lar l’aplicació en qualsevol moment d’acord amb el procediment previst en el sistema operatiu del seu dispositiu.

2.2  Registre a l'aplicació

     2.2.1  Alta a l'aplicació

Per donar-se d’alta a l’aplicació Smou com a persona usuària, aquesta haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, i un número de telèfon mòbil.

També haurà d’activar el seu compte mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si la persona usuària no accedeix a aquest enllaç, el seu compte no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.

El propietari del compte (o usuari Administrador) pot triar entre dos tipus de registre: (a) compte Personal, (b) compte d’Empreses. El compte Personal permet fer el pagament de serveis de mobilitat amb un únic usuari. El compte d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin pagar serveis de mobilitat amb càrrec a una mateixa targeta bancària.

L’usuari Administrador d’un compte d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels usuaris mòbils que podran pagar serveis de mobilitat amb càrrec a un mateix compte d’Empresa. L’usuari Administrador del compte d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al lloc web per crear usuaris mòbils addicionals al seu compte d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació:

L’usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta a l’aplicació facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

      2.2.2  Ús dels serveis de mobilitat de BSM

Per poder fer ús dels serveis de mobilitat, caldrà activar-los individualment i en cadascun dels casos, es demanaran les dades necessàries per a poder activar el servei (en el cas que no es disposin).

En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de vehicle, l’usuari haurà de facilitar la matrícula del vehicle que vulgui registrar.

En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de pagament, l’usuari haurà de proporcionar una targeta bancària, que es validarà a temps real. Per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, es seguirà un procediment segur de verificació que permetrà identificar-la (número, nom, venciment, CVV).

L’aplicació admet una única targeta bancària enregistrada per Compte (tant si és Personal com d’Empresa), de la qual en sigui titular autoritzat una persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...)

El propietari del compte podrà modificar la targeta bancària enregistrada quan ho estimi convenient, mitjançant la pròpia aplicació o bé a través de la seva zona d’usuari de la pàgina web www.smou.cat. Cada cop que es registri un canvi, BSM iniciarà el procés de verificació establert en els punts anteriors. 

El propietari del compte s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu compte.

En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, la persona propietària haurà de notificar amb immediatesa la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament de l’aplicació pugui realitzar nous càrrecs a la targeta que hagi estat perduda o robada, i degudament notificada.

     2.2.3  Ús dels serveis de mobilitat de tercers 

L’aplicació Smou inclou continguts o serveis proporcionats per tercers i/o enllaços a serveis, llocs web o recursos de tercers.

B:SM no és responsable de la disponibilitat, funcionalitat, precisió, adhesió a polítiques de tercers o la legalitat dels mateixos. L’usuari és l’únic responsable i assumeix tots els riscos derivats de l’ús de tals llocs web, serveis o recursos de tercers.

Amb aquests proveïdors de serveis de mobilitat de tercers s’ha establert un marc de col·laboració amb B:SM.

2.3  Ús de l’Aplicació

L’aplicació Smou és operativa sense iniciar sessió, però amb funcionalitats limitades.

Les funcionalitats disponibles sense iniciar sessió són: visualització de la ubicació dels diferents serveis de mobilitat (POIS), així com informació d’aquests; navegació pel mapa; previsió de places lliures d’estacionament regulat; visualització dels serveis que ofereix l’app.

Les funcionalitats  que requereixen haver iniciat sessió són: activació dels serveis (per exemple: Endolla, apparkB, Aparcaments BSM, etc) i utilització d’aquests (per exemple, inici d’estacionament a través del servei apparkB), gestió de vehicles, notificacions, etc. 

2.4 Preus i Tarifes

      2.4.1  Aplicació Smou

La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’aplicació mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

      2.4.2  Serveis de mobilitat de BSM

La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat de BSM a través de Smou està subjecte al pagament a BSM dels serveis contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat de BSM es publiquen de forma clara a l’aplicació Smou.

      2.4.3  Serveis de mobilitat de tercers

La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat de tercers a través de Smou està subjecte al pagament al proveïdor del servei de les corresponents tarifes dels serveis de mobilitat contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat es publiquen de forma clara a l’aplicació Smou segons les indicadors dels diferents proveïdors.

Quan l’usuari contracti amb algun proveïdor algun dels serveis de mobilitat de tercers, haurà de facilitar al proveïdor d’aquest servei de mobilitat les seves dades de pagament (targeta de crèdit). Smou no tindrà accés a les dades de pagament de l’usuari.

2.5  Suspensió

L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació, o el falsejament de les dades podrà donar lloc al bloqueig, temporal o definitiu, de la utilització de l’aplicació.

2.6  Localització

L’usuari accepta que l’aplicació Smou recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil, i necessitarà que el seu dispositiu mòbil es trobi encès, activat i amb cobertura, per al seu funcionament.

Les dades de localització seran tractades per BSM de forma anònima amb la finalitat de millorar els seus serveis o per fins relacionats amb la mobilitat.

L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment de l’activació del servei de localització mitjançant l’opció corresponent del seu dispositiu.

En el cas de revocar el consentiment de l’activació del servei de localització, la utilització de l’aplicació serà incompleta, ja que alguns serveis no estaran en funcionament.

2.7  Drets de propietat intel·lectual

L’Smou i el contingut dels serveis, inclosos els serveis prestats a excepció dels de tercers, pertanyen a Barcelona de Serveis Municipals, SA (en endavant BSM), amb CIF A-08765919 i domicili social a Barcelona, C/ Calàbria 66, 08015 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 34702, foli 138, full B-108.458. És una empresa pública participada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona que té per objecte la gestió de diversos serveis a la mobilitat. BSM és propietari del domini smou.cat, allotjat a la URL www.smou.cat.

2.8  Actualització i modificació de les condicions d’ús

B:SM es reserva la possibilitat de revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el servei, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’indiqui el contrari.

2.9  Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

Per qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a www.smou.cat.

Descarrega't les Condicions d'Ús del servei en el següent enllaç.